Events Calendar

วันน้ำโลก World Water Day
Monday 22 March 2021
Hits : 265
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปีเป็น "วันน้ำโลก"

เพื่อให้ทุกประเทศตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำและกระตุ้นให้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ