Rice Mind เหมาะกับคนในทุกเพศทุกวัย ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ จนกระทั่งวัยชรา รวมถึงผู้ป่วย ผู้มีสุขภาพไม่แข็งแรง หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการดูแลให้สุขภาพร่างกายดียิ่งขึ้น